Het model is opgebouwd uit negen thema's die met elkaar verbonden zijn (zie figuur hieronder).

 

Model De MVO-Wijzer

 

De thema's zijn hieronder toegelicht.

  • Hierbij gaat het om de interne afspraken die worden gemaakt op het gebied van ethisch gedrag, naleving van de regels van de wet, respect voor internationale normen/ verwachtingen, respect en aandacht voor de belangen van belanghebbenden, verantwoording afleggen, transparantie en respect voor mensenrechten.
  • Het betreft het toepassen van branchegerichte, regionale, landelijke en internationale wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens, CAO, Wet Ondernemingsraden, principe van niet-discrimineren etc.
  • Goed bestuur omvat het gehele systeem van het besturen van een organisatie en de bijbehorende besluitvormingsprocessen. De aanwezigheid van een eenduidige missie/ visie die gekoppeld is aan (meer)jaarplannen, risicoanalyses, beheersplannen, managementinformatie etc. Maar zeker ook de voorbeeldrol die het management heeft binnen de organisatie op het gebied van MVO.
  • Het betreft een goede wederzijdse relatie tussen werknemer en werkgever. Deze komt tot uitdrukking in een verantwoord personeelsbeleid. Met daarin de uitwerking van thema's zoals arbeidsomstandigheden, deskundigheidsbevordering, overlegstructuur, inspraak, klachtenbehandeling en functionerings- en/ of beoordelingsgesprekken.
  • Bij klantenbeleid betreft het onder andere eerlijk en volledig informeren van de klant, beschermen van de gezondheid en veiligheid van klanten, duurzame consumptie, service naar klanten, geschillenoplossing, voorkomen van misleiding, werken volgens reclamecodes en de bescherming van klantengegevens en privacy.
  • Doelstelling van dit thema is te zorgen dat lokale gemeenschappen mee kunnen profiteren van activiteiten van de organisatie. Dit kan door de lokale gemeenschap bij de activiteiten te betrekken. Maar dit is ook mogelijk door bij te dragen te leveren aan economische en/ of sociale ontwikkeling.
  • Hierbij gaat het om het bevorderen van MVO bij toeleveranciers en afnemers (de keten). Maar ook om samen een win-win situatie te creëren die wellicht de beide organisaties overstijgen. Andere onderwerpen die binnen dit thema vallen, zijn het ‘geven van het goede voorbeeld’ in de keten, anticorruptie en geen inmenging in de politiek.
  • Zaken als duurzame productie en consumptie, voorkomen van vervuiling, duurzaam gebruik van onze grondstoffen en klimaatverandering vallen onder dit thema. Maar ook het creëren van bewustwording bij belanghebbenden op het gebied van milieu.
  • Communicatie is de lijm die de bovenstaande thema’s met elkaar verbindt. De aanwezigheid van een organogram en een overlegstructuur vallen hieronder. Maar ook de communicatiemiddelen die er zijn om medewerkers en andere belanghebbenden te informeren en geïnformeerd te worden.