Contact


Post adres

Stichting de MVO-Wijzer
Litherweg 61

5346 JC, Oss

Bezoek adres

Stichting de MVO-Wojzer

De Berg 8
5439 NK Linden [Cuijk, Noord Brabant]

 

Voorzitter bestuur

Tonny van Hees

tonny@de-mvowijzer.nl of info@de-mvowijzer.nl
06 - 50 52 23 66.

 

 

KvK-nummer: 59453966

Rekeningnummer: NL74 TRIO 0197 8559 11

 

Suggesties, signalen en klachten?

Mail naar info@de-mvowijzer.nl.

 

Disclaimer

Bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De makers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden. De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. We sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te raadplegen. De op deze website beschikbaar gestelde documenten en publicaties kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik. Niets uit deze uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanische of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting De MVO-Wijzer. Op deze website zijn ook een aantal links opgenomen naar andere websites. Stichting De MVO-Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites.

 

*De MVO-Wijzer ™ is een product van Stichting De MVO-Wijzer en is gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder nummer: 1216554