Het model van de MVO-Wijzer

De MVO-Wijzer maakt gebruik van een model met negen MVO-thema's, die nauw met elkaar verbonden zijn. Het model staat hieronder afgebeeld. Een toelichting per thema vindt u onder de afbeelding.

 

MVO-wijzer model01. Gedragscode

De interne afspraken op het gebied van ethisch gedrag, naleving van wet- en regelgeving, respect voor internationale normen/ verwachtingen, respect en aandacht voor de belangen van belanghebbenden, verantwoording afleggen, transparantie en respect voor mensenrechten.


02. Wet- en regelgeving

Het toepassen van branchegerichte, regionale, landelijke en internationale wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens, CAO, Wet Ondernemingsraden, principe van niet-discrimineren etc.


03. Goed bestuur


Het systeem van het besturen van een organisatie en de bijbehorende besluitvormingsprocessen. De aanwezigheid van een eenduidige missie/ visie die gekoppeld is aan (meer)jaarplannen, risicoanalyses, beheersplannen, managementinformatie etc. Maar zeker ook de voorbeeldrol van het management op MVO-gebied.04. Personeelsbeleid


Een goede wederzijdse werkgever/werknemer-relatie komt tot uitdrukking in een verantwoord personeelsbeleid met daarin de uitwerking van thema's, zoals arbeidsomstandigheden, deskundigheidsbevordering, overlegstructuur, inspraak, klachtenbehandeling en functionerings- en beoordelingsgesprekken.05. Klantenbeleid


Het eerlijk en volledig informeren van de klant, beschermen van de gezondheid en veiligheid van klanten, duurzame consumptie, service, geschillenoplossing, voorkomen van misleiding, werken volgens reclamecodes en bescherming van klantgegevens en privacy.06. Omgevingsbeleid


Zorgen dat lokale gemeenschappen mee kunnen profiteren van activiteiten van de organisatie. Dit kan door de lokale gemeenschap bij de activiteiten te betrekken en door bijdragen te leveren aan economische en/of sociale ontwikkeling.07. Ketenbeleid


Het bevorderen van MVO bij toeleveranciers en afnemers (de keten) en samen een win-winsituatie creëren, die beide organisaties kan overstijgen. Andere onderwerpen zijn het ‘geven van het goede voorbeeld’ in de keten, anticorruptie en geen inmenging in de politiek.08. Milieubeleid


Zaken als duurzame productie en consumptie, voorkomen van vervuiling, duurzaam gebruik van onze grondstoffen en klimaatverandering vallen onder dit thema. Maar ook het creëren van bewustwording bij belanghebbenden op het gebied van milieu.09. Communicatie


De lijm die bovenstaande thema’s verbindt. De aanwezigheid van een organogram en een overlegstructuur vallen hieronder, net als de aanwezige communicatiemiddelen om medewerkers en andere belanghebbenden te informeren en geïnformeerd te worden.

  • Geen themas gevonden.